Tõrva Lasteaed Tõrvalill

HOOLEKOGU


Lasteaed Tõrvalill hoolekogu Liikmed:

  •  Sirli Pippar - Päikesejänku rühma lastevanemate esindaja
  •  Marko Ilisson - Lepatriinu rühma lastevanemate esindaja; hoolekogu esimees
  •  Mariell Viinalass - Päevalille rühma lastevanemate esindaja
  •  Pille Heidrits - õpetajate esindaja
  •  Helen Elias - Tõrva valla esindaja 
  

 Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 Hoolekogu koosseisu kuulub iga rühma lastevanemate vähemalt üks esindaja, õpetajate ja Tõrva linna esindaja.

 Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate rühmakoosolekute poolt üheks aastaks. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu poolt.

 Tõrva valla esindaja määrab Tõrva Vallavolikogu ja hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Esindaja võib olla tagasivalitav.

 Lasteasutuse direktor esitab ettepaneku vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani. 

 Hoolekogu pädevus, täpsem valimise kord ja töökord on sätestatud Koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruse peatükis 7.